• در پروژه‌هاي ساخت بزرگ معمولاً چندين تاور كرين استفاده مي‌شود، مخصوصاً وقتيكه يك تاور كرين نمي‌تواند كليه نقاط عرضه و تقاضا را پوشش دهد، و يا به جهت زمان‌بندي فشرده در كار ظرفيت از توان يك تاور كرين تجاوز مي‌كند.
  • فاكتورهاي بسياري بر موقعيت تاوركرين تاثيرگذار هستند.

  • وقتيكه ايمني و عملكرد مفيد مورد نظر است،
  • تاور كرين‌ها بايد تا حد ممكن دور از هم قرار داده شوند تا از برخورد و اختلال اجتناب شود، البته در شرايطي كه همه فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي شده قابل اجرا باشد. هرچند در عمل دست يابي به اين حالت ايده‌ال بسيار مشكل است. محدوديت‌هاي فضاي كاري و ظرفيت تاوركرين‌ها، اين مساله كه آنها با هم همپوشاني (overlap) نداشته باشند را اجتناب‌ناپذير مي‌كند. متعاقباً، اگر بازوهاي محرك تاوركرين‌ها در ارتفاعات مختلفي كار كنند، احتمال تداخل و تصادف وجود دارد. موقعيت‌(هاي) تاوركرين متمايل به روش سعي و خطا و بر اساس شكل و توپوگرافي كارگاه و پوشش كليه فعاليت‌ها تعيين مي‌شود. متغيرهاي تعيين موقعيت تاور كرين مي‌تواند بسيار پيچيده باشد، لذا مديران با انتخاب‌هاي چندگانه و مراجع اندكي روبرو هستند.
  • تاوركرين‌ها بايد فاصله كافي از گودبرداري‌ها را داشته باشند كه البته بستگي به عمق گود و جنس خاك دارد. اين فاصله همان فضايي است كه در اصطلاح فضاي حفاظت ناميده مي‌شود
  • تاور کرین بهتر است در جوار ضلع بلندتر سطح اشغال كار قرار گيرد و در سمتي مستقر شود كه فضاي بيشتري از سطح اشغال و دامنه كار را پوشش دهد. اگر نوع آن متحرك كالسكه‌اي و داراي ريل مي‌باشد، ريل‌ها موازي ضلع بلندتر قرار گيرند. ريل‌گذاري بايد در حد نياز باشد، ميزان بيش از حد آن باعث قطع خطوط حركتي مي‌شود. لزوماً استقرار جرثقيل برجي در مركز سطح اشغال كار، بازده آنرا افزايش نمي‌دهد. جدا از هزينه و مشكلاتي كه براي دمونتاژ آن به وجود خواهد آمد، به علت عدم توجه به پوشش دامنه كار چه بسا كارآيي آن به شدت كاهش يابد.
  • بارهاي حمل شده با تاور كرين بايد در فاصله حداقل سه متري از خطوط برق كمتر از 57000 ولت و پنچ متري از خطوط برق بيشتر از 57000 ولت قرار گيرد.
  • زمين محل استقرار تاور كرين بايد كاملاً كوبيده و متراكم و نشست خاك بسيار ناچيز و در عين حال متقارن و همگن باشد. عوارض سطحي زمين و مقاومت پايين خاك مي‌تواند مستلزم تامين فونداسيون بتني براي تاور گردد.
  • جانمایی تاورکرین
    جانمایی تاورکرین