نماد سایت تاور کرین امجدیان-تاور کرین چیست

معرفی تاور کرین دهه 80

تاور کرین

تاور کرین

معرفی تاور کرین دهه 80:

از تاور کرین های  دهه 70 به بعد برای نامگذاری تاور کرین ها از حرف انگلیسی استفاده کردند و اول مدل ها با حرف لاتین مشخص شد مثل تاور کرین H30.30 وF2.23 و…… 

تاور کرین های دهه 80 از سه نوع تاور کرین با طول بازو های متفاوت تشکیل شده است  :

تاور کرین سری   E 

تاور کرین سری G 

تاورکرین سری F 

معرفی تاور کرین های سری E 

طول بازوی تاورکرین های این سری 45 متر میباشد. 

مدل تاورکرین های سری E: 

تاور کرین سری E مدل EO-23B 

تاور کرین سری E مدل E1-13B 

تاور کرین سری E مدل E10-14C 

تاور کرین سری E مدل E2-18B 

تاور کرین سری E مدل E2-20 

تاور کرین سری E مدل E2-23 

تاور کرین سری E مدل E2.23A 

تاور کرین سری E مدل E2.23B 

تاور کرین سری E مدل E12-12 

مشخصات تاور کرین EO-23B:  

قدرت باربرداری تاور کرینEO-23B : تن 10میباشد  

طول بازو تاورکرین EO-23B: متر45 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین EO-23B:  متر44 میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

45متر (نوک قلاب ):2/3تن 

40متری فلش (نوک قلاب )3/1تن 

35متری فلش (نوک قلاب ): 3/65تن 

30متری فلش (نوک قلاب ): 4/4تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین EO-23B:  

11/9 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین EO-23B:  

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین EO-23B با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین EO-23B لطفا کلیک کنید  

 

——————————————————- 

مشخصات تاور کرین E1-13B:  

قدرت باربرداری تاور کرینE1-13B : تن 4میباشد  

طول بازو تاورکرین E1-13B: متر45 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین E1-13B:  متر30 میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

45متر (نوک قلاب ):1/3تن 

40متری فلش (نوک قلاب )1/6تن 

30متری فلش (نوک قلاب ): 2/4تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین EO-23B:  

16/6 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین E1-13B:  

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60 و 1/20*1/20 

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین E1-13B با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین E1-13B لطفا کلیک کنید 

————————————— 

مشخصات تاور کرین E10-14C:  

قدرت باربرداری تاور کرینE10-14C : تن 4میباشد  

طول بازو تاورکرین E10-14C  : متر45 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین E10-14C  :  متر40میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

45متر (نوک قلاب ):1/4تن 

40متری فلش (نوک قلاب )1/7تن 

30متری فلش (نوک قلاب ): 2/4تن 

19/5متری فلش (نوک قلاب ): 4تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین E10-14C   

12/7 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین E10-14C   

ابعاد طول و عرض 1/20*1/20 و 10/5*10/5 

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین E10-14C با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین E10-14C لطفا کلیک کنید 

—————————————————————– 

مشخصات تاور کرین E2-18b:  

قدرت باربرداری تاور کرینE2-18b : تن 8میباشد  

طول بازو تاورکرین E2-18b  : متر45 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین E2-18b :  متر39میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

45متر (نوک قلاب ):1/8تن 

35متری فلش (نوک قلاب )2/7تن 

30متری فلش (نوک قلاب ): 3/4تن 

13/4متری فلش (نوک قلاب ):8تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین E2-18b   

11/9 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین E2-18b   

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 2/3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین E2-18b با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین E2-18b لطفا کلیک کنید 

————————————- 

مشخصات تاور کرین E2-20:  

قدرت باربرداری تاور کرینE2-20 : تن 8میباشد  

طول بازو تاورکرین E2-20  : متر45 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین E2-20 :  متر46میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

45متر (نوک قلاب ):2تن 

13/7متری فلش (نوک قلاب ):8تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین E2-18b   

17/50 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین E2-20   

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین E2-20 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین E2-20 لطفا کلیک کنید 

—————————————– 

مشخصات تاور کرین E2-23:  

قدرت باربرداری تاور کرینE2-23 : تن 8میباشد  

طول بازو تاورکرین E2-23  : متر45 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین E2-23 :  متر46میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

45متر (نوک قلاب ):2/3تن 

15/2متری فلش (نوک قلاب ):8تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین E2-18b   

17/5 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین E E2-23   

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین E2-23 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین E2-23 لطفا کلیک کنید 

———————————— 

مشخصات تاور کرین E2-23A:  

قدرت باربرداری تاور کرینE2-23A : تن 8میباشد  

طول بازو تاورکرین E2-23A  : متر45 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین E2-23A :  متر59میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

45متر (نوک قلاب ):2/3تن 

40متر (نوک قلاب ):3/1تن 

35متری فلش (نوک قلاب )3/65تن 

30متری فلش (نوک قلاب ): 4/3تن 

15/9متری فلش (نوک قلاب ):8تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین E2-23A  

11/88 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین E2-23A   

ابعاد طول و عرض2*2 

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین E2-23A با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین E2-23A لطفا کلیک کنید 

—————————- 

مشخصات تاور کرین E2-23B:  

قدرت باربرداری تاور کرینE2-23B : تن 8میباشد  

طول بازو تاورکرین E2-23B  : متر45 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین E2-23B :  متر59میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

45متر (نوک قلاب ):2/3تن 

40متر (نوک قلاب ):2/7تن 

35متری فلش (نوک قلاب )3/2تن 

30متری فلش (نوک قلاب ): 3/9تن 

15/9متری فلش (نوک قلاب ):8تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین E2-23B  

11/88 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین E2-23B   

ابعاد طول و عرض2*2 

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین E2-23B با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین E2-23B لطفا کلیک کنید 


توضیحات تاور کرین دهه80

معرفی تاور کرین های سری G: 

تاور کرین سری G مدل G3-22 

تاور کرین سری G مدلG3-25 

تاور کرین سری G مدلG3-28 

تاور کرین سری G مدلG20-13C 

تاور کرین سری G مدلG20-15C 

تاور کرین سری G مدلG25-13C 

تاور کرین سری G مدلG25-12C 

تاور کرین سری G مدلG3-28 

تاور کرین سری G مدلG3-23 

سری G طول بازو 55 متر میباشد. 

 

مشخصات تاور کرین G3-23:  

قدرت باربرداری تاور کرینG3-23: تن 12 میباشد  

طول بازو تاورکرین G3-23   : متر55 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین G3-23 :  متر61میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

55متر (نوک قلاب ):2/2تن 

13/2متری فلش (نوک قلاب )12 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین G3-23  

22/5 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین G3-23   

ابعاد طول و عرض2*2 

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین G3-23 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین G3-23 لطفا کلیک کنید 

————————- 

مشخصات تاور کرین G3-25:  

قدرت باربرداری تاور کرینG3-25: تن 12 میباشد  

طول بازو تاورکرین G3-25   : متر55 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین G3-25 :  متر61میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

55متر (نوک قلاب ):2/53تن 

14/6متری فلش (نوک قلاب )12 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین G3-25  

22/5 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین G3-25   

ابعاد طول و عرض2*2 

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین G3-25 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین G3-25 لطفا کلیک کنید 

——————————– 

مشخصات تاور کرین G3-28:  

قدرت باربرداری تاور کرینG3-28: تن 12 میباشد  

طول بازو تاورکرین G3-28  : متر55 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین G3-28 :  متر59میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

55متر (نوک قلاب ):2/75تن 

50متر (نوک قلاب ):3/25تن 

45متر (نوک قلاب ):3/9تن 

40متر (نوک قلاب ):4/65تن 

16/6متری فلش (نوک قلاب )12 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین G3-25  

18متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین G3-28   

ابعاد طول و عرض2*2 

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین G3-28 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین G3-28 لطفا کلیک کنید 

————————————— 

مشخصات تاور کرین G3-22:  

قدرت باربرداری تاور کرینG3-22: تن 12 میباشد  

طول بازو تاورکرین G3-22  : متر55 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین G3-22 :  متر59میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

55متر (نوک قلاب ):2/2تن 

13/2متری فلش (نوک قلاب )12 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین G3-22  

22.5متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین G3-22   

ابعاد طول و عرض2*2 

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین G3-22 8 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین G3-22 لطفا کلیک کنید 

—————————————– 

مشخصات تاور کرین G20-13:  

قدرت باربرداری تاور کرینG20-13: تن 8 میباشد  

طول بازو تاورکرین G20-13  : متر55 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین G20-13 :  متر61میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

55متر (نوک قلاب ):1/3تن 

50متر (نوک قلاب ):31/9تن 

45متر (نوک قلاب ):2/3تن 

40متر (نوک قلاب ):2/8تن 

35متر (نوک قلاب ):3/35تن 

15/3متری فلش (نوک قلاب )8 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین G20-13  

11/9متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین G20-13   

ابعاد طول و عرض2*2 

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین G20-13 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین G20-13 لطفا کلیک کنید 

————————– 

مشخصات تاور کرین G20-15:  

قدرت باربرداری تاور کرینG20-15: تن 8 میباشد  

طول بازو تاورکرین G20-15  : متر55 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین G20-15:  متر47میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

55متر (نوک قلاب ):1/5تن 

50متر (نوک قلاب ):2تن 

45متر (نوک قلاب ):2/6تن 

40متر (نوک قلاب ):3/4تن 

17/6متری فلش (نوک قلاب )8 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین G20-15  

11/9متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین G20-15   

ابعاد طول و عرض2*2 و 1/60*1/60 

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین G20-15 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین G20-15 لطفا کلیک کنید 

—————————————————— 

مشخصات تاور کرین G25-13:  

قدرت باربرداری تاور کرینG25-13: تن 10میباشد  

طول بازو تاورکرین G25-13  : متر55 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین G25-13:  متر61میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

55متر (نوک قلاب ):1/3تن 

50متر (نوک قلاب ):1/9تن 

45متر (نوک قلاب ):2/3تن 

40متر (نوک قلاب ):2/8تن 

35متر (نوک قلاب ):3/35تن 

12/6متری فلش (نوک قلاب ):10تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین G20-15  

11/9متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین G25-13   

ابعاد طول و عرض2*2 و 1/60*1/60 

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین G25-13 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین G25-13 لطفا کلیک کنید 

—————————– 

مشخصات تاور کرین G25-15:  

قدرت باربرداری تاور کرینG25-15: تن 10میباشد  

طول بازو تاورکرین G25-15 : متر55 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین G25-15:  متر47میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

55متر (نوک قلاب ):1/5تن 

50متر (نوک قلاب ):2/2تن 

45متر (نوک قلاب ):2/6تن 

40متر (نوک قلاب ):3/4تن 

14/4متری فلش (نوک قلاب ):10تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین G25-15  

11/9متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین G25-15   

ابعاد طول و عرض2*2 و 1/60*1/60 

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین G25-15 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین G25-15 لطفا کلیک کنید 

——————————- 

مشخصات تاور کرین G3-28:  

قدرت باربرداری تاور کرینG3-28: تن 12میباشد  

طول بازو تاورکرین G3-28 : متر55 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین G3-28:  متر59میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

55متر (نوک قلاب ):2/75تن 

50متر (نوک قلاب ):3/26تن 

45متر (نوک قلاب ):3/9تن 

40متر (نوک قلاب ):4/65تن 

16/6متری فلش (نوک قلاب ):12تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین G25-15  

18متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین G3-28   

ابعاد طول و عرض2* 

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین G3-28 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین G3-28 لطفا کلیک کنید 

 

 لطفا ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 

 

 

خروج از نسخه موبایل
رفتن به نوار ابزار