نماد سایت تاور کرین امجدیان-تاور کرین چیست

تاور کرین دهه 90 کدامند؟

تاور کرین دهه 90 کدامند؟

تاور کرین دهه 90 کدامند؟

معرفی تاور کرین دهه 90: 

تاور کرین های دهه 90 همانطور که از نام آنها پیداست در دهه 90 میلادی تولید شده و به بازار عرضع شده اند.تاور کرین های دهه 90 به مراتب قوی تر و ایمن تر از تاور کرین های دهه 70و80 می باشند . این گونه تاور کرین ها از لحاظ فنی هم قدرتمند تر هستند و طول بازوی این سری تاور کرین به استثنای تاور کرین های F15-15 وE10-14C و G25-14C که از خانواده تاور کرین های دهه 80 میباشند بلندتر و مقاوم تر است. 

طول فلش تاور کرین های سری Hپوتین 60 متر میباشد . تاور کرین های سری Kپوتین 70 متر میباشد .طول فلش تاور کرین های E10-14C و F15-15 و G25-14C طبق استاندارهای گروه های خود می باشند. 

می توان در گروه تاور کرین های سری K تناژ های 20 تنی را هم مشاهده کرد که معمولا این نوع تاور کرین ها در صنعت سد سازی و یا در پرژه های بزرگ آسمان خراش استفاده میشود. 

تاور کرین های سری H که عمدتا 12 تن هستند با توجه به طول بازو گزینه مناسبی برای پروژه هایی است که مجتمع میباشند و به جای چندین تاور کرین میتوان از یک جرثقیل استفاده کرد. 

توضیحات تاور کرین دهه 90

تاور کرین های دهه 90 متشکل شده از گروه 

 تاور کرین سری سری H  

 تاور کرین سری سری K  

تاور کرین  E10-14C  

F15-15  

25-14C  

طول بازوی تاورکرین های این سری 60 متر میباشد.  

مدل تاورکرین های سری H: 

تاور کرین سری Hمدل:H20-14 

تاور کرین سری Hمدل:H25-14C 

تاور کرین سری Hمدل:H30-30 

تاور کرین سری Hمدل:H3-36B 

تاور کرین سری Hمدل:H3-25 

تاور کرین سری Hمدل:H3-28 

تاور کرین سری Hمدل:H3-30 

تاور کرین سری Hمدل:H3-32 

تاور کرین سری Hمدل:H3-33B 

تاور کرین سری Hمدل:H3-36A 

تاور کرین سری Hمدل:H4-25 

تاور کرین سری Hمدل:H4-28 

تاور کرین سری Hمدل:H4-30 

تاور کرین سری Hمدل:H4-32 

تاور کرین سری Hمدل:H4-36A 

تاور کرین سری Hمدل:H4-36B 

تاور کرین سری Hمدل:H5-34B 

تاور کرین سری Hمدل:H30-25C 

تاور کرین سری Hمدل:H30-40 

تاور کرین سری Hمدل:H40-40 

تاور کرین سری Hمدل:H50-38 

 

مشخصات تاور کرین H20-14C:   

قدرت باربرداری تاور کرینH20-14C : تن 8میباشد   

طول بازو تاورکرین H20-14C: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H20-14C:  متر47 میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ):1/4تن 

55متر (نوک قلاب ):2تن 

45متر (نوک قلاب ):2/95تن  

40متری فلش (نوک قلاب )3/4تن  

17متری فلش (نوک قلاب ): 8تن  

ابعاد کنفلش تاور کرین H20-14C:   

11/9 متر میباشد   

ابعاد سکشن های تاور کرین H20-14C:   

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  و 2*2 

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H20-14C با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H20-14C لطفا کلیک کنید   

————————————————————————– 

مشخصات تاور کرین H25-14C:   

قدرت باربرداری تاور کرینH25-14C : تن 10 میباشد   

طول بازو تاورکرین H25-14C: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H25-14C:  متر47 میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ):1/4تن 

55متر (نوک قلاب ):2تن 

50متر (نوک قلاب ):2/6تن 

45متر (نوک قلاب ):2/95تن  

40متری فلش (نوک قلاب )3/4تن  

14متری فلش (نوک قلاب ): 10 تن  

ابعاد کنفلش تاور کرین H25-14C:   

11/9 متر میباشد   

ابعاد سکشن های تاور کرین H25-14C:   

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  و 2*2 

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H25-14C با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H25-14C لطفا کلیک کنید   

———————————— 

مشخصات تاور کرین H30-30:   

قدرت باربرداری تاور کرین H30-30 : تن 12 میباشد   

طول بازو تاورکرین H30-30: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H30-30:  متر59میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 3 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 3/8 تن 

50متر (نوک قلاب ): 4/25تن 

45متر (نوک قلاب ):4/8تن  

40متری فلش (نوک قلاب )5/5تن  

18متری فلش (نوک قلاب ): 12 تن  

ابعاد کنفلش تاور کرین H30-30:   

18 متر میباشد   

ابعاد سکشن های تاور کرین H30-30:   

ابعاد طول و عرض    2*2 

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H30-30 با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H30-30لطفا کلیک کنید   

———————————————– 

مشخصات تاور کرین H3-36B:   

قدرت باربرداری تاور کرین H3-36B : تن 12 میباشد   

طول بازو تاورکرین H3-36B: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H3-36B:  متر51میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 3/6 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 4/55 تن 

45متر (نوک قلاب ):5/05 تن  

40متری فلش (نوک قلاب )6 تن  

21متری فلش (نوک قلاب ): 12 تن  

ابعاد کنفلش تاور کرین H3-36B:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H3-36B:   

ابعاد طول و عرض    2*2 و 2/5*2/5 

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H3-36B با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H3-36B لطفا کلیک کنید   

—————————————————— 

مشخصات تاور کرین H3-25:   

قدرت باربرداری تاور کرین H3-25 : تن 12 میباشد   

طول بازو تاورکرین H3-25: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H3-25:  متر52میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 2/5 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 3/2 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 3/9 تن 

45متر (نوک قلاب ):4/7 تن  

40متری فلش (نوک قلاب ):5/6 تن  

19متری فلش (نوک قلاب ): 12 تن  

ابعاد کنفلش تاور کرین H3-25:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H3-25:   

ابعاد طول و عرض    2*2 و 2/5*2/5 

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H3-25 با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H3-25 لطفا کلیک کنید. 

———————————————— 

مشخصات تاور کرین H3-28:   

قدرت باربرداری تاور کرین H3-28 : تن 12 میباشد   

طول بازو تاورکرین H3-28: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H3-28:  متر52میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 2/8 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 3/6 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 4/3 تن 

45متر (نوک قلاب ) : 5/2 تن  

40متر (نوک قلاب ) : 6 تن  

19متری فلش (نوک قلاب ): 12 تن  

ابعاد کنفلش تاور کرین H3-28:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H3-28:   

ابعاد طول و عرض    2*2  

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H3-28 با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H3-28 لطفا کلیک کنید. 

————————————————- 

مشخصات تاور کرین H3-30:   

قدرت باربرداری تاور کرین H3-30 : تن 12 میباشد   

طول بازو تاورکرین H3-30: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H3-30:  متر52میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 3 تن 

18متری فلش (نوک قلاب ): 12 تن  

ابعاد کنفلش تاور کرین H3-30:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H3-30:   

ابعاد طول و عرض    2*2  

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H3-30 با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H3-30 لطفا کلیک کنید. 

———————————————- 

مشخصات تاور کرین H3-23:   

قدرت باربرداری تاور کرین H3-23 : تن 12 میباشد   

طول بازو تاورکرین H3-23: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H3-23:  متر52میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 3/2 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 4/9 تن  

40متر (نوک قلاب ) : 6 تن   

ابعاد کنفلش تاور کرین H3-23:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H3-23:   

ابعاد طول و عرض    2*2  

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H3-23با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H3-23 لطفا کلیک کنید. 

————————————- 

مشخصات تاور کرین H3-33B:   

قدرت باربرداری تاور کرین H3-33B : تن 12 میباشد   

طول بازو تاورکرین H3-33B: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H3-33B:  متر51میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 3/3 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 3/85 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 4/5 تن 

45متر (نوک قلاب ) : 5/3 تن  

40متر (نوک قلاب ) :/1 6 تن  

20متری فلش (نوک قلاب ): 12 تن  

ابعاد کنفلش تاور کرین H3-33B:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H3-33B:   

ابعاد طول و عرض    2*2  

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H3-33B با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H3-33B لطفا کلیک کنید. 

————————————————————- 

مشخصات تاور کرین H3-36A:   

 

قدرت باربرداری تاور کرین H3-36A : تن 16 میباشد   

طول بازو تاورکرین H3-36A: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H3-36A:  متر51میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 3/6 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 4/4 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 5/2 تن 

45متر (نوک قلاب ) : 6 تن  

40متر (نوک قلاب ) :7 تن  

16متری فلش (نوک قلاب ): 16 تن  

ابعاد کنفلش تاور کرین H3-36A:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H3-36A:   

ابعاد طول و عرض    2*2  

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H3-36A با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H3-36A لطفا کلیک کنید. 

——————————– 

مشخصات تاور کرین H4-25 

 

قدرت باربرداری تاور کرین H4-25 : تن 16 میباشد   

طول بازو تاورکرین H4-25: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H4-25:  متر52میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 2/5 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 3/2 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 3/9 تن 

45متر (نوک قلاب ) : 4/7 تن  

40متر (نوک قلاب ) :5/6 تن   

ابعاد کنفلش تاور کرین H4-25:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H4-25:   

ابعاد طول و عرض    2*2  

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H4-25 با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H4-25 لطفا کلیک کنید. 

—————————————- 

 مشخصات تاور کرین H4-30 

 

قدرت باربرداری تاور کرین H4-30 : تن 16 میباشد   

طول بازو تاورکرین H4-30: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H4-30:  متر52میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 3 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 3/38 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 3/830 تن 

45متر (نوک قلاب ) : 4/390 تن  

40متر (نوک قلاب ) :5/10 تن   

30متر (نوک قلاب ) :7/230تن   

ابعاد کنفلش تاور کرین H4-30:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H4-30:   

ابعاد طول و عرض    2*2  

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H4-30 با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H4-30لطفا کلیک کنید. 

————————————– 

مشخصات تاور کرین H4-32 

 

قدرت باربرداری تاور کرین H4-32 : تن 16 میباشد   

طول بازو تاورکرین H4-32: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H4-30:  متر52میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 3/2 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 3/6 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 4/7 تن 

45متر (نوک قلاب ) : 4/660 تن  

40متر (نوک قلاب ) :5/4 تن   

35متر (نوک قلاب ) :6/350تن   

15متر (نوک قلاب ) :16تن   

ابعاد کنفلش تاور کرین H4-32:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H4-32:   

ابعاد طول و عرض    2*2  

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H4-32 با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H4-32لطفا کلیک کنید. 

——————————– 

مشخصات تاور کرین H4-36A 

 

قدرت باربرداری تاور کرین H4-36A : تن 16 میباشد   

طول بازو تاورکرین H4-36A: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H4-36A:  متر51میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 3/6 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 4/4 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 5/2 تن 

45متر (نوک قلاب ) :6 تن  

40متر (نوک قلاب ) :7 تن  

16متر (نوک قلاب ) :16تن   

ابعاد کنفلش تاور کرین H4-36A:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H4-36A:   

ابعاد طول و عرض    2*2  

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H4-36A با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H4-36A لطفا کلیک کنید. 

—————————————- 

مشخصات تاور کرین H4-36B 

 

قدرت باربرداری تاور کرین H4-36B : تن 20میباشد   

طول بازو تاورکرین H4-36B: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H4-36B:  متر81میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 3/4 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 4/2 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 5 تن 

45متر (نوک قلاب ) :5/8 تن  

40متر (نوک قلاب ) :6/8 تن  

15متر (نوک قلاب ) :20تن   

ابعاد کنفلش تاور کرین H4-36B:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H4-36B:   

ابعاد طول و عرض  2/5*2/5  

ارتفاع 5/78 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H4-36B با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H4-36B لطفا کلیک کنید. 

—————————————- 

مشخصات تاور کرین H5-34B 

 

قدرت باربرداری تاور کرین H5-34B : تن 20میباشد   

طول بازو تاورکرین H5-34B: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H4-36B:  متر81میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 3/4 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 4/2 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 5 تن 

45متر (نوک قلاب ) :5/8 تن  

40متر (نوک قلاب ) :6/8 تن  

15متر (نوک قلاب ) :20تن   

ابعاد کنفلش تاور کرین H5-34B:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H5-34B:   

ابعاد طول و عرض  2/5*2/5  

ارتفاع 5/78 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H5-34B با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H5-34B لطفا کلیک کنید. 

———————————- 

مشخصات تاور کرین H30-25C 

 

قدرت باربرداری تاور کرین H30-25C : تن 12میباشد   

طول بازو تاورکرین H30-25C: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H30-25C:  متر42میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 2/5 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 3 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 3/6 تن 

45متر (نوک قلاب ) :4/2 تن  

40متر (نوک قلاب ) :4/8 تن  

16متر (نوک قلاب ) :12تن   

ابعاد کنفلش تاور کرین H30-25C:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H30-25C:   

ابعاد طول و عرض  2*2 

ارتفاع 7/4 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H30-25C  با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H30-25C لطفا کلیک کنید. 

————————————————– 

مشخصات تاور کرین H30-40C 

 

قدرت باربرداری تاور کرین H30-40C : تن 12میباشد   

طول بازو تاورکرین H30-40C: متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H30-40C:  متر51میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 4 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 4/8 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 5/6 تن 

45متر (نوک قلاب ) : 6 تن  

40متر (نوک قلاب ) :6/8 تن  

12متر (نوک قلاب ) :12تن   

ابعاد کنفلش تاور کرین H30-40C:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H30-40C:   

ابعاد طول و عرض  2*2 و 2/5*2/5 

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H30-40C با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین  H30-40C لطفا کلیک کنید. 

———————————- 

مشخصات تاور کرین H40/40 

 

قدرت باربرداری تاور کرین H40/40 : تن 16میباشد   

طول بازو تاورکرین H40/40 :  متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H40/40:  متر51میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 4 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 4/8 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 5/6 تن 

45متر (نوک قلاب ) :4 /6 تن  

40متر (نوک قلاب ) :7/4 تن  

19متر (نوک قلاب ) : 16تن   

ابعاد کنفلش تاور کرین H40/40:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H40/40:   

ابعاد طول و عرض  2*2 و 2/5*2/5 

ارتفاع 3 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H40/40 با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین  H40/40 لطفا کلیک کنید. 

————————————————– 

مشخصات تاور کرین H50/38 

 

قدرت باربرداری تاور کرین H50/38 : تن 20 میباشد   

طول بازو تاورکرین H50/38 :  متر60 مباشد   

خود ایستایی تاور کرین H50/38:  متر81میباشد.   

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):   

60متر (نوک قلاب ) : 3/8 تن 

55متر (نوک قلاب ) : 4/6 تن 

50متر (نوک قلاب ) : 5/4 تن 

45متر (نوک قلاب ) :2 /6 تن  

40متر (نوک قلاب ) :7/2 تن  

16متر (نوک قلاب ) : 16تن   

ابعاد کنفلش تاور کرین H50/38:   

  

ابعاد سکشن های تاور کرین H50/38:   

ابعاد طول و عرض  2*2 و 2/5*2/5 

ارتفاع 5/78 متر میباشد    

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین H50/38 با ما تماس حاصل فرمایید.   

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین H50/38 لطفا کلیک کنید. 

 لطفا ما را در اینستاگرام دنبال کنید 

 

 

 

 

 

خروج از نسخه موبایل
رفتن به نوار ابزار