چرتقیل برجی

توضیح قسمتهای مشخص شده در شکل:

Counterjib

شبکه فلزی که برای کمک به بالاست.

Operator’s cab

اتاق فرمان در بالای برج که اپراتور از آنجا جرثقیل را کنترل می کند.

Tower mast

شبکه فلزی در ارتفاع های مختلف که برای کمک به ارتفاع گرفتن جرثقیل است .

Counterweight

بلوک بتنی در پایه برج که جرثقیل بر روی آن قرار می گیرد و باعث ثبات می شود.

Crane runway

شاه تیر های موازی که واگن برقی (شاریوت)بر روی آن حرکت می کند .

Hook

قطعه ی منحنی شکل فلزی برای بالا بردن بارها .( قلاب)

Hoisting block

قرقره برای بهبود بالا بردن بارهای سنگین .

Hoisting rope

کابل (سیم بکسل)با طول عمر بالا اجهت بار برداری

Trolley pulley

سیستم قرقره با واگن برقی متحرک.(شاریوت)

Jib

شبکه فلزی که بر روی برج و بالابر برای گسترش سیستم بالابر.

Trolley

واگن برقی متحرک (شاریوت)که در امتداد و زیر شبکه ی فلزی قرار دارد و کابلی(سیم بکسل)از آن برای بالابردن معلق است .

Jib tie

کابل فلزی برای توزیع تنش .

Counterjib ballast

توده ای بتنی برای حفظ تعادل برج