نماد سایت تاور کرین امجدیان-تاور کرین چیست

شمارنده

[title_box title=”شمارنده بالا” subtitle=”سبک یک”]
[counter_up title=”سفارش پیتزا” icon=”pe-7s-rocket” number=”80″]
[counter_up title=”مشتریان شاد” icon=”pe-7s-paint-bucket” number=”120″]
[counter_up title=”پروژه انجام شده” icon=”pe-7s-hourglass” number=”100″]
[counter_up title=”نظرات” icon=”pe-7s-diamond” number=”60″]
[title_box title=”شمارنده بالا” subtitle=”سبک دو”]
[counter_up style=”style2″ title=”سفارش پیتزا” icon=”icon-strategy” number=”80″]
[counter_up style=”style2″ title=”مشتریان شاد” icon=”icon-lightbulb” number=”120″]
[counter_up style=”style2″ title=”پروژه انجام شده” icon=”fa fa-diamond” number=”100″]
[counter_up style=”style2″ title=”نظرات” icon=”fa fa-cogs” number=”60″]
[counter_up style=”style3″ title=”سفارش پیتزا” icon=”icon-strategy” number=”80″]
[counter_up style=”style3″ title=”مشتریان شاد” icon=”icon-lightbulb” number=”120″]
[counter_up style=”style3″ title=”پروژه انجام شده” icon=”fa fa-diamond” number=”100″]
[counter_up style=”style3″ title=”نظرات” icon=”fa fa-cogs” number=”60″]
خروج از نسخه موبایل
رفتن به نوار ابزار