معرفی تاور کرین سری F 

در ادامه معرفی تاور کرین هایی که دهه 80 ساخته شده اند به معرفی تاور کرین های سری F میپردازم: 

تاور کرین های سری F: 

تاور کرین سری F مدل :F15-15 

تاور کرین سری F مدل :F2-20 

تاور کرین سری F مدل :F2-23 

تاور کرین سری F مدل :F2-23A 

تاور کرین سری F مدل :F2-23B 

تاور کرین سری F مدل :F3-19 

تاور کرین سری F مدل :F3-21 

تاور کرین سری F مدل :F3-29 

تاور کرین سری F مدل :F3-29A 

تاور کرین سری F مدل :F3-29B 

طول بازوی تاور کرین های سری F ،به 50 متر میرسد. 

تاور کرین
تاور کرین سری f

مشخصات تاور کرینF15-15:  

 

سال ساخت تاور کرین F15-15 دهه 90 میباشد. 

قدرت باربرداری تاور کرینF15-15: تن 6 میباشد  

طول بازو تاورکرین F15-15: متر51 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین F15-15:  متر42 میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

50متر (نوک قلاب ):1/5تن 

40متری فلش (نوک قلاب )2تن 

30متری فلش (نوک قلاب ): 2/8تن 

14/4متری فلش (نوک قلاب ): 6 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین F15-15:  

12/7 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین F15-15:  

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین  F15-15 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین F15-15 لطفا کلیک کنید 

———————————– 

 

مشخصات تاور کرینF2-20:  

 

قدرت باربرداری تاور کرینF2-20: تن 8 میباشد  

طول بازو تاورکرین F2-20: متر50 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین F2-20:  متر46 میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

50متر (نوک قلاب ):2تن 

15.1متری فلش (نوک قلاب ): 8 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین  F2-20:  

22.5 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین F 2-20:  

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین   F2-20 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین  F2-20 لطفا کلیک کنید 

———————————– 

مشخصات تاور کرینF2-23:  

 

قدرت باربرداری تاور کرینF2-23 : تن 8 میباشد  

طول بازو تاورکرین F2-23: متر50 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین F2-20:  متر46 میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

50متر (نوک قلاب ):2/3تن 

16.6متری فلش (نوک قلاب ): 8 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین  F2-23:  

22.5 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین F2-23:  

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین   F2-23 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کری F2-23 لطفا کلیک کنید 

——————————- 

مشخصات تاور کرینF2-23:  

 

قدرت باربرداری تاور کرینF2-23 : تن 8 میباشد  

طول بازو تاورکرین F2-23: متر50 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین F2-20:  متر46 میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

50متر (نوک قلاب ):2/3تن 

16.6متری فلش (نوک قلاب ): 8 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین  F2-23:  

22.5 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین F2-23:  

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین   F2-23 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کری F2-23 لطفا کلیک کنید 

——————————- 

مشخصات تاور کرینF2-23A:  

 

قدرت باربرداری تاور کرینF2-23A: تن 8 میباشد  

طول بازو تاورکرین F2-23A: متر50 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین F2-23A:  متر59 میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

50متر (نوک قلاب ):2/3تن 

45متری فلش (نوک قلاب )2/65تن 

40متری فلش (نوک قلاب )3تن 

35متری فلش (نوک قلاب ): 3/65تن 

30متری فلش (نوک قلاب ): 4/3تن 

17/5متری فلش (نوک قلاب ): 8 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین F2-23A 

11/88 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین F2-23A 

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین F2-23A با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین F2-23A لطفا کلیک کنید 

————————– 

مشخصات تاور کرینF2-23B:  

 

قدرت باربرداری تاور کرینF2-23B: تن 8 میباشد  

طول بازو تاورکرین F2-23B: متر50 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین F2-23B:  متر44 میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

50متر (نوک قلاب ):2/3تن 

45متری فلش (نوک قلاب )2/65تن 

40متری فلش (نوک قلاب )3تن 

35متری فلش (نوک قلاب ): 3/65تن 

30متری فلش (نوک قلاب ): 4/25تن 

17/6متری فلش (نوک قلاب ): 8 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین F2-23B 

11/9 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین F2-23B 

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین F2-23B با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین F2-23B لطفا کلیک کنید 

——————————————- 

مشخصات تاور کرینF3-19:  

 

قدرت باربرداری تاور کرینF3-19: تن 12 میباشد  

طول بازو تاورکرین F3-19: متر50 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین F3-19:  متر46 میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

50متر (نوک قلاب ):1/9تن 

10/9متری فلش (نوک قلاب ): 12 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین F3-19 

22/5 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین F3-19 

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین F3-19 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین F3-19 لطفا کلیک کنید 

—————————- 

مشخصات تاور کرینF3-21:  

 

قدرت باربرداری تاور کرینF3-21: تن 12 میباشد  

طول بازو تاورکرین F3-21: متر50 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین F3-21:  متر46 میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

50متر (نوک قلاب )2/1تن 

11/7متری فلش (نوک قلاب ): 12 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین F3-19 

22/5 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین F3-21 

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین F3-21 با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین F3-21  لطفا کلیک کنید 

———————————- 

مشخصات تاور کرینF3-25:  

 

قدرت باربرداری تاور کرینF3-25: تن 12 میباشد  

طول بازو تاورکرین F3-25:: متر50 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین F3-21:  متر43 میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

50متر (نوک قلاب )2/5تن 

13/2متری فلش (نوک قلاب ): 12 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین F3-25: 

18 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین F3-25: 

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین F3-25با ما تماس حاصل فرمایید 

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین F3-25  لطفا کلیک کنید 

———————————- 

مشخصات تاور کرینF3-29A:  

 

قدرت باربرداری تاور کرین F3-29A: تن 12 میباشد  

طول بازو تاورکرین F3-29A: متر50 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین F3-29A:  متر46میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

50متر (نوک قلاب ):2/9تن 

45متری فلش (نوک قلاب )3/45تن 

40متری فلش (نوک قلاب )4/15تن 

35متری فلش (نوک قلاب )4/9تن 

15/7متری فلش (نوک قلاب ): 12 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین F3-29A 

18 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین F3-29A  

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین F3-29A با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین F3-29A لطفا کلیک کنید 

————————————– 

مشخصات تاور کرینF3-29B:  

 

قدرت باربرداری تاور کرین F3-29B: تن 12 میباشد  

طول بازو تاورکرین F3-29B: متر50 مباشد  

خود ایستایی تاور کرین F3-29B:  متر41 میباشد.  

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):  

50متر (نوک قلاب ):2/9تن 

45متری فلش (نوک قلاب )3/45تن 

40متری فلش (نوک قلاب )4/15تن 

16/7متری فلش (نوک قلاب ): 12 تن 

ابعاد کنفلش تاور کرین F3-29B 

18 متر میباشد  

ابعاد سکشن های تاور کرین F3-29B  

ابعاد طول و عرض 1/60*1/60  

ارتفاع 3 متر میباشد   

جهت خرید ،اجاره و یا مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین F3-29B با ما تماس حاصل فرمایید.  

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین F3-29B لطفا کلیک کنید 

لطفا ما را در اینستاگرام دنبال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید