تاور کرین های سری k

تاور کرین های سری k از سری تاور کرین های دهه 90 پتن فرانسه می باشد. این نوع کرین از نوع دستگاه های قدرتمندی هستند وبه مراتب در پرژه های  سنگین استفاده میشوند و خواهان بسیار زیادی در بین سازندن و پیمانکاران ساختمان  سازی دارند .طول فلش این سری تاور کرین ها 70 متر میباشد و از قدرت بالایی در باربرب برخوردارند هستند.

تاور کرین
تاور کرین های سری K

تاور کرین های سری k کدامند:

تاور کرین  سری  مدل : K4-56

تاور کرین  سری  مدل :K40-27 C

تاور کرین  سری  مدل :K50-20 C

تاور کرین  سری  مدل :K3-59 C-1

تاور کرین  سری  مدل :K3-59 B-1

تاور کرین  سری  مدل :K4-56 B

تاور کرین  سری  مدل :K4-56 C

تاور کرین  سری  مدل :K5-50

 مشخصات فنی تاور کرین K4-56:

قدرت باربرداری تاور کرین K4-56:  تن 16

طول بازو تاور کرین K4-56: متر70

خود ایستایی تاور کرین K4-56:

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):

70 متر (نوک قلاب ):5/6تن

60 متر (نوک قلاب ):6/8تن

50 متر (نوک قلاب ):8/2تن

40 متری فلش (نوک قلاب )11/2تن

ابعاد کنفلش تاور کرین K4-56:

25/4 متر میباشد.

ابعاد سکشن  تاور کرین K4-56:

ابعاد طول و عرض 2*2*3 و 2/5*2/5*3

ارتفاع 3 متر میباشد

جهت خرید،اجاره مونتاژ و دمونتاژ تاو رکرین  K4-56 با ما تماس حاصل فرمایید.

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین K4-56  کلیک کنید

————————————————————-

 مشخصات فنی تاور کرین K40-27C:

قدرت باربرداری تاور کرین  K40-27C:تن16

طول بازو تاور کرین K40-27C: متر70

خود ایستایی تاور کرین K40-27C:

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):

70 متر (نوک قلاب ):2/7تن

65 متر (نوک قلاب ):3/6تن

60 متر (نوک قلاب ): 4 تن

55متری فلش (نوک قلاب )4/8تن

50 متر (نوک قلاب ): 5/6 تن

45 متر (نوک قلاب ): 6/4 تن

40 متر (نوک قلاب ): 7/4تن

ابعاد کنفلش تاور کرین K40-27C:

21/2 متر میباشد.

ابعاد سکشن  تاور کرین   K40-27C :

ابعاد طول و عرض 2*2*3 و 2/5*2/5*3

ارتفاع 3 متر میباشد.

جهت خرید،اجاره مونتاژ و دمونتاژ تاو رکرین K 40-27C با ماتماس حاصل فرمایید.

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین  K 40-27C    کلیک کنید.

————————————————————-

 مشخصات فنی تاور کرین K 50-20C:

قدرت باربرداری تاور کرین    K 50-20C:تن 20

طول بازو تاور کرین K 50-20C: متر 70

خود ایستایی تاور کرین  K 50-20C:

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):

70 متر (نوک قلاب ):  2تن

65 متر (نوک قلاب ):2/9تن

60 متر (نوک قلاب ): 3/8 تن

55متری فلش (نوک قلاب ):4/6تن

50 متر (نوک قلاب ): 5/4 تن

45 متر (نوک قلاب ): 6/2 تن

40 متر (نوک قلاب ): 7/2تن

ابعاد کنفلش تاور کرین K 50-20C:

21/2 متر میباشد.

ابعاد سکشن  تاور کرینK50-20 C:

ابعاد طول و عرض 2*2*3 و 2/5*2/5*3

ارتفاع 3 متر میباشد

جهت خرید،اجاره مونتاژ و دمونتاژ تاو رکرین  K50-20 C    با ما تماس حاصل فرمایید.

برای دانلود کاتالوگ  تاور کرین     K50-20 C کلیک کنید.

——————————————————————-

 مشخصات فنی تاور کرین K 3-59 C-1:

قدرت باربرداری تاور کرین  K 3-59 C-1:  تن12

طول بازو تاور کرین K3-59 C-1 :متر 70

خود ایستایی تاور کرین K 3-59 C-1:

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):

70 متر (نوک قلاب ):  5/9تن

60 متر (نوک قلاب ): 6/9 تن

50 متر (نوک قلاب ): 8/6 تن

40 متر (نوک قلاب ):  12تن

ابعاد کنفلش تاور کرین K 3-59 C-1:

24/4 متر میباشد.

ابعاد سکشن  تاور کرینK 3-59 C-1:

ابعاد طول و عرض 2*2*3 و 2/5*2/5*3

ارتفاع 3 متر میباشد.

جهت خرید،اجاره مونتاژ و دمونتاژ تاو رکرین  K 3-59 C-1 با ما تماس حاصل فرمایید .

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین  K 3-59 C-1   کلیک کنید.

———————————————————————–

 مشخصات فنی تاور کرین K3-59B-1 :

قدرت باربرداری تاور کرین K3-59B-1 :   تن 12

طول بازو تاور کرین K3-59B-1 : متر 70

خود ایستایی تاور کرین K3-59B-1 :

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):

70 متر (نوک قلاب ):  5/9تن

60 متر (نوک قلاب ): 6/9 تن

50 متر (نوک قلاب ): 8/6 تن

40 متر (نوک قلاب ):  11/1تن

ابعاد کنفلش تاور کرین K3-59B-1:

24/4 متر میباشد.

ابعاد سکشن  تاور کرین K3-59B-1:

ابعاد طول و عرض  52/2*2/5*3

ارتفاع 3 متر میباشد.

جهت خرید،اجاره مونتاژ و دمونتاژ تاو رکرین  K3-59B-1 با ما تماس حاصل فرمایید .

برای دانلود کاتالوگ  تاور کرین    K3-59B-1 کلیک کنید .

————————————————————————–


 مشخصات فنی تاور کرین K4-56 B:

قدرت باربرداری تاور کرین K4-56 B:  تن16

طول بازو تاور کرین K4-56 B:متر 70

خود ایستایی تاور کرین K4-56 B:

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):

70 متر (نوک قلاب ):  5/6تن

60 متر (نوک قلاب ): 6/8 تن

50 متر (نوک قلاب ): 8/2 تن

40 متر (نوک قلاب ):  10/7تن

ابعاد کنفلش تاور کرین K4-56 B:

25/4متر میباشد.

ابعاد سکشن  تاور کرین K4-56 B:

ابعاد طول و عرض  2/5*2/5*3

ارتفاع 3 متر میباشد

جهت خرید،اجاره مونتاژ و دمونتاژ تاو رکرین  K4-56 B با ما تماس حاصل فرمایید

برای دانلود کاتالوگ تاور کرین  K4-56 B کلیک کنید.

—————————————————————————————

 مشخصات فنی تاور کرین K4-56 B:

قدرت باربرداری تاور کرین K4-56 B:  تن16

طول بازو تاور کرینK4-56 B:متر 70

خود ایستایی تاور کرین K4-56 B:

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):

70 متر (نوک قلاب ):  5/6تن

60 متر (نوک قلاب ): 6/8 تن

50 متر (نوک قلاب ): 8/2 تن

40 متر (نوک قلاب ):  10/7تن

ابعاد کنفلش تاور کرین K4-56 B:

25/4متر میباشد.

ابعاد سکشن  تاور کرین K4-56 B:

ابعاد طول و عرض  2/5*2/5*3

ارتفاع 3 متر میباشد.

جهت خرید،اجاره مونتاژ و دمونتاژ تاو رکرین K4-56 B با ما تماس حاصل فرمایید.

برای دانلود کاتالوگ  تاور کرین  K4-56 B کلیک نمایید.

—————————————————————————————–

 مشخصات فنی تاور کرین K4-56 C:

قدرت باربرداری تاور کرین K4-56 C: تن 16

طول بازو تاور کرین K4-56 C:متر 70

خود ایستایی تاور کرین K4-56 C:

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):

70 متر (نوک قلاب ):  5/6تن

60 متر (نوک قلاب ): 6/8 تن

50 متر (نوک قلاب ): 8/2 تن

40 متر (نوک قلاب ):  11/2تن

ابعاد کنفلش تاور کرین K4-56 C:

25/4متر میباشد.

ابعاد سکشن  تاور کرین K4-56 C:

ابعاد طول و عرض  2*2*3 و2/5*2/5*3

ارتفاع 3 متر میباشد.

جهت خرید،اجاره مونتاژ و دمونتاژ تاو رکرین  K4-56 C با ما تماس حاصل فرمایید.

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین K4-56 C کلیک فرمایید.

—————————————————————————————-

 مشخصات فنی تاور کرین K5-50B:

قدرت باربرداری تاور کرین K5-50B:  تن 20

طول بازو تاور کرین K5-50B:متر 70

خود ایستایی تاور کرین K5-50B:

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش (بازو):

70 متر (نوک قلاب ):   5تن

60 متر (نوک قلاب ): 6/2 تن

50 متر (نوک قلاب ): 7/9 تن

40 متر (نوک قلاب ):  10/7تن

ابعاد کنفلش تاور کرین  K5-50 B:

25/4متر میباشد.

ابعاد سکشن  تاور کرین  K5-50 B:

ابعاد طول و عرض  2*2*3 و2/5*2/5*3

ارتفاع 3 متر میباشد.

جهت خرید،اجاره مونتاژ و دمونتاژ تاور  کرین  K5-50 B با ما تماس حاصل فرمایید

برای دانلود کاتالوگ  تاور کرین K5-50 B کلیک کنید

 لطفا ما را در اینستاگرام دنبال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید