نماد سایت تاور کرین امجدیان-تاور کرین چیست

مقاله دوم :معرفی تاور کرین های سری MD

تاور کرین

مقاله تاور کرین md

عملکرد تاورکرین چیست:مقاله دوم معرفی تاور کرین های سری MD

تاور کرین سری md

مشخصات فنی تاور کرین MD 238A J 12

قدرت بار برداری تاور کرین MD 238A J 12   :  تن12

طول بازو تاور کرین MD 238A J 12   :  متر69

خود ایستایی تاور کرین  MD 238A J 12      : متر49

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

70 متری فلش (نوک قلاب ):2/15تن

65 متری فلش (نوک قلاب ):2/4تن

60 متری فلش (نوک قلاب ):2/8تن

55 متری فلش  (نوک قلاب ):3/2 تن

50 متری فلش  (نوک قلاب ) 3/65 :تن

45 متری فلش  (نوک قلاب ):4/35 تن

40 متری فلش  (نوک قلاب ):5/05 تن

35 متری فلش  (نوک قلاب ) : 5/9 تن

30 متری فلش  (نوک قلاب ): 6/5 تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 17/7 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع   , 3*1/6*1/6 2*2*3  میباشد

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MD 238A J 12   لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین MD 238A J 12       کلیک کنید

————————————————–

مشخصات فنی تاور کرین MD 310 C K12

قدرت بار برداری تاور کرین MD 310 C K12   :  تن12

طول بازو تاور کرین MD 310 C K12      : متر71

خود ایستایی تاور کرین  MD 310 C K12    : متر63

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

70 متری فلش (نوک قلاب ):3/35تن

65 متری فلش (نوک قلاب ):3/95تن

60 متری فلش (نوک قلاب ):4/35تن

55 متری فلش  (نوک قلاب ):4/8 تن

50 متری فلش  (نوک قلاب ) 5/5 :تن

45 متری فلش  (نوک قلاب ):6  تن

40 متری فلش  (نوک قلاب ):6/8 تن

35 متری فلش  (نوک قلاب ) : 8/05 تن

30 متری فلش  (نوک قلاب ): 9/7 تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 20/5 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع    2*2*3  میباشد

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MD 310 C K12   لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین MD 310 C K12    کلیک کنید

———————————————

مشخصات فنی تاور کرین MD 310 C K16

قدرت بار برداری تاور کرین MD 310 C K16:  تن16

طول بازو تاور کرین MD 310 C K16      : متر71

خود ایستایی تاور کرین  MD 310 C K16    : متر63

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

70 متری فلش (نوک قلاب ):2/85تن

65 متری فلش (نوک قلاب ):3/4تن

60 متری فلش (نوک قلاب ): 3/8تن

55 متری فلش  (نوک قلاب ):4/26 تن

50 متری فلش  (نوک قلاب ) 4/95 :تن

45 متری فلش  (نوک قلاب ):5/8  تن

40 متری فلش  (نوک قلاب ):7 تن

35 متری فلش  (نوک قلاب ) : 8 تن

30 متری فلش  (نوک قلاب ): 8/8 تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 20/5 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع    2*2*3  میباشد

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MD 310 C K16   لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین MD 310 C K16    کلیک کنید

———————————————————-

مشخصات فنی تاور کرین MD 365B

قدرت بار برداری تاور کرین  MD 365B: تن16

طول بازو تاور کرین MD 365B: متر76

خود ایستایی تاور کرین  MD 365B: متر64

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

76 متری فلش (نوک قلاب ):3/2تن

70 متری فلش (نوک قلاب ):3/9 تن

65 متری فلش (نوک قلاب ):4/4تن

60 متری فلش (نوک قلاب ): 5/1تن

55 متری فلش  (نوک قلاب ):5/8 تن

50 متری فلش  (نوک قلاب ) 6/6 :تن

45 متری فلش  (نوک قلاب ):7/6  تن

40 متری فلش  (نوک قلاب ):8/4 تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 24/2 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع    2*2*3  میباشد

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MD 365B لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین MD 365B کلیک کنید

—————————————

 مشخصات فنی تاور کرین MD 400C

قدرت بار برداری تاور کرین  MD 400C  : تن20

طول بازو تاور کرین MD 400C  : متر76

خود ایستایی تاور کرین  MD 400C  : متر64

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

76 متری فلش (نوک قلاب ):3/4تن

70 متری فلش (نوک قلاب ):3/9 تن

65 متری فلش (نوک قلاب ):4/6تن

60 متری فلش (نوک قلاب ): 5/15تن

55 متری فلش  (نوک قلاب ):5/9 تن

50 متری فلش  (نوک قلاب ) 6/65 :تن

45 متری فلش  (نوک قلاب ):7/6  تن

40 متری فلش  (نوک قلاب ):8/75 تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 24/2 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع    2*2*3  میباشد

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MD 400C   لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین MD 400C   کلیک کنید

————————————–

 مشخصات فنی تاور کرین MD 485B

قدرت بار برداری تاور کرین  MD 485B  : تن25

طول بازو تاور کرین MD 485B  : متر81

خود ایستایی تاور کرین  MD 485B  : متر75

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

75 متری فلش (نوک قلاب ): 3 تن

70 متری فلش (نوک قلاب ): 4 تن

65 متری فلش (نوک قلاب ): 5/9تن

60 متری فلش (نوک قلاب ): 6/8تن

55 متری فلش  (نوک قلاب ):7/9 تن

50 متری فلش  (نوک قلاب ) 9/1 :تن

45 متری فلش  (نوک قلاب ):10/4  تن

40 متری فلش  (نوک قلاب ):11/1 تن

35 متری فلش  (نوک قلاب ):12/8 تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 24/3 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع /45   2*2/45* 3  میباشد

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MD 485B   لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین MD 485B کلیک کنید

———————————————-

مشخصات فنی تاور کرین MD 509 M 20

قدرت بار برداری تاور کرین MD 509 M 20: تن20

طول بازو تاور کرین MD 509 M 20  :  متر81

خود ایستایی تاور کرین  MD 509 M 20    :

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

80 متری فلش (نوک قلاب ): 3/7 تن

75 متری فلش (نوک قلاب ): 4/9 تن

70 متری فلش (نوک قلاب ): 6/2 تن

65 متری فلش (نوک قلاب ): 7/1تن

60 متری فلش (نوک قلاب ): 7/5تن

55 متری فلش  (نوک قلاب ):8/4 تن

50 متری فلش  (نوک قلاب ) 9/6 :تن

45 متری فلش  (نوک قلاب ):10  تن

40 متری فلش  (نوک قلاب ):11/4 تن

35 متری فلش  (نوک قلاب ):13/4 تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 24/28 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع /45   2*2/45* 3  میباشد

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MD 509 M 20       لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین MD 509 M 20      کلیک کنید

——————————

مشخصات فنی تاور کرین MD 365B

قدرت بار برداری تاور کرین MD 365B    : تن16

طول بازو تاور کرین MD 365B    :  متر76

خود ایستایی تاور کرین MD 365B    : متر64

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

75 متری فلش (نوک قلاب ): 3/2 تن

70 متری فلش (نوک قلاب ): 3/9 تن

65 متری فلش (نوک قلاب ): 4/4تن

60 متری فلش (نوک قلاب ): 5/1تن

55 متری فلش  (نوک قلاب ):5/8 تن

50 متری فلش  (نوک قلاب ) 6/6 :تن

45 متری فلش  (نوک قلاب ):7/6  تن

40 متری فلش  (نوک قلاب ):8/4 تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 24/2 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع    2*2* 3  میباشد

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MD 365B     لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین MD 365B    کلیک کنید


مشخصات فنی تاور کرین MD 509 M25

قدرت بار برداری تاور کرین MD 509 M25: تن25

طول بازو تاور کرین MD 509 M25  :متر80

خود ایستایی تاور کرین MD 509 M25:

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

80 متری فلش (نوک قلاب ): 3/7 تن

75 متری فلش (نوک قلاب ): 4/8 تن

70 متری فلش (نوک قلاب ): 6/2 تن

65 متری فلش (نوک قلاب ): 7/1تن

60 متری فلش (نوک قلاب ): 7/5تن

55 متری فلش  (نوک قلاب ):8/4 تن

50 متری فلش  (نوک قلاب ) 9/6 :تن

45 متری فلش  (نوک قلاب ):10/4 تن

40 متری فلش  (نوک قلاب ):12 تن

35 متری فلش  (نوک قلاب ):13/3 تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 24/28 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع    2/45*2/45* 3  میباشد

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MD 509 M25 لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین MD 509 M25 کلیک کنید

لطفا مارا در اینستاگرام دنبال کنید 

خروج از نسخه موبایل
رفتن به نوار ابزار