مقاله سوم معرفی تاور کرین های سری MD:

تاور کرین پتن فرانسه
تاور کرین سری md

مشخصات فنی تاور کرین MD 550

قدرت بار برداری تاور کرین MD 550: تن25

طول بازو تاور کرین MD 550:  متر80

خود ایستایی تاور کرین MD 550: متر72

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

80 متری فلش (نوک قلاب ): 4/5 تن

75 متری فلش (نوک قلاب ): 5/7 تن

70 متری فلش (نوک قلاب ): 6/4 تن

60 متری فلش (نوک قلاب ): 8تن

50 متری فلش (نوک قلاب ): 9/7تن

40 متری فلش  (نوک قلاب ):12/7 تن

35 متری فلش  (نوک قلاب ):13/3 تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 25/04 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع    2/45*2/45* 3  میباشد

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MD 550 لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین MD 550 کلیک کنید

——————————————————–

مشخصات فنی تاور کرین MD 560 B M32

قدرت بار برداری تاور کرینMD 560 B M32   :تن32

طول بازو تاور کرین MD 560 B M32   :  متر80

خود ایستایی تاور کرین MD 560 B M32   :  متر87

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

80 متری فلش (نوک قلاب ): 4/6 تن

75 متری فلش (نوک قلاب ): 5/2 تن

70 متری فلش (نوک قلاب ): 7/5 تن

65 متری فلش (نوک قلاب ): 8/2تن

60 متری فلش (نوک قلاب ): 9/1تن

55 متری فلش (نوک قلاب ): 10/3تن

50 متری فلش (نوک قلاب ): 12تن

45 متری فلش (نوک قلاب ): 13/6تن

40 متری فلش  (نوک قلاب ):16 تن

35 متری فلش  (نوک قلاب ):17 تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 28/03 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع    2/45*2/45* 3   ،   2*2*3 میباشد

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MD 560 B M32   لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین MD 560 B M32   کلیک کنید

———————————————

مشخصات فنی تاور کرین MD 600

قدرت بار برداری تاور کرین MD 600    : تن12

طول بازو تاور کرین MD 600:  متر70

خود ایستایی تاور کرین MD 600:  متر67

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

70 متری فلش (نوک قلاب ): 8/2 تن

65 متری فلش (نوک قلاب ): 8/9تن

60 متری فلش (نوک قلاب ): 9/8تن

55 متری فلش (نوک قلاب ): 10/88تن

50 متری فلش (نوک قلاب ): 12تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 28/03 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع    2/5*2/5* 3   ،    میباشد

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MD 600  لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین MD 600    کلیک کنید

———————————————–

مشخصات فنی تاور کرین MD 650

قدرت بار برداری تاور کرین MD 650    :تن25

طول بازو تاور کرین MD 650:   متر80

خود ایستایی تاور کرین MD 650:  متر80

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

80 متری فلش (نوک قلاب ): 5/9 تن

75 متری فلش (نوک قلاب ): 6/5 تن

70 متری فلش (نوک قلاب ): 7/1 تن

65 متری فلش (نوک قلاب ): 7/9تن

60 متری فلش (نوک قلاب ): 8/7تن

55 متری فلش (نوک قلاب ): 9/8تن

50 متری فلش (نوک قلاب ): 11تن

45 متری فلش (نوک قلاب ): 12/5تن

40 متری فلش  (نوک قلاب ):14 تن

35 متری فلش  (نوک قلاب ):16/5 تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 31/4 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع 25/4،    میباشد

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MD 650 لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین MD 650    کلیک کنید

————————————-

مشخصات فنی تاور کرین MD 689

قدرت بار برداری تاور کرین MD 689: تن40

طول بازو تاور کرین MD 689:   متر80

خود ایستایی تاور کرین MD 689:

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

80 متری فلش (نوک قلاب ): 6 تن

75 متری فلش (نوک قلاب ): 7/3 تن

70 متری فلش (نوک قلاب ): 8/8 تن

65 متری فلش (نوک قلاب ): 9/3تن

60 متری فلش (نوک قلاب ): 10/8تن

55 متری فلش (نوک قلاب ): 12/5تن

50 متری فلش (نوک قلاب ): 13/9تن

45 متری فلش (نوک قلاب ): 15/4تن

40 متری فلش  (نوک قلاب ):17/5 تن

35 متری فلش  (نوک قلاب ):20 تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 23/77 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع 3*2/45*2/45،    میباشد

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MD 689 لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین MD 689    کلیک کنید

————————————————-

مشخصات فنی تاور کرین MD 1100

قدرت بار برداری تاور کرین MD 1100:  تن25

طول بازو تاور کرین MD 1100:   متر80

خود ایستایی تاور کرین MD 1100:

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

80 متری فلش (نوک قلاب ): 10/6 تن

75 متری فلش (نوک قلاب ): 11/4 تن

70 متری فلش (نوک قلاب ): 12/4 تن

65 متری فلش (نوک قلاب ): 13/9تن

60 متری فلش (نوک قلاب ): 14/5تن

55 متری فلش (نوک قلاب ): 16/1تن

50 متری فلش (نوک قلاب ): 18تن

45 متری فلش (نوک قلاب ): 20/4تن

40 متری فلش  (نوک قلاب ):23/3 تن

37 متری فلش  (نوک قلاب ):25 تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 24 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع4*4       میباشد

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MD 1100 لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین MD 1100 کلیک کنید

—————————————-

مشخصات فنی تاور کرین MD 1400

قدرت بار برداری تاور کرین MD 1400:  تن32

طول بازو تاور کرین MD 1400:   متر80

خود ایستایی تاور کرین MD 1400:

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

80 متری فلش (نوک قلاب ): 14/5 تن

75 متری فلش (نوک قلاب ): 15/7 تن

70 متری فلش (نوک قلاب ): 16/5 تن

65 متری فلش (نوک قلاب ): 18/1تن

60 متری فلش (نوک قلاب ): 20تن

55 متری فلش (نوک قلاب ): 22/3تن

50 متری فلش (نوک قلاب ): 25تن

45 متری فلش (نوک قلاب ): 28/3تن

40 متری فلش  (نوک قلاب ):32 تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 28 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع4*4       میباشد

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MD 1400 لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین MD 1400کلیک کنید

——————————-

مشخصات فنی تاور کرین MD 1600

قدرت بار برداری تاور کرین MD 1400:  تن40

طول بازو تاور کرین MD 1600:   متر80

خود ایستایی تاور کرین MD 1600:

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

80 متری فلش (نوک قلاب ): 19/2 تن

75 متری فلش (نوک قلاب ): 20 تن

65 متری فلش (نوک قلاب ): 21/7تن

60 متری فلش (نوک قلاب ): 24تن

55 متری فلش (نوک قلاب ): 26/7تن

50 متری فلش (نوک قلاب ): 30تن

45 متری فلش (نوک قلاب ): 34تن

40 متری فلش  (نوک قلاب ):40 تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 28 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع4*4       میباشد

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MD 1600 لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین MD 1600کلیک کنید

——————————————–

مشخصات فنی تاور کرین MD 1600 TAPBLT 24

قدرت بار برداری تاور کرین MD 1600 TAPBLT 24   :  64تن

طول بازو تاور کرین MD 1600 TAPBLT 24   :80   متر

خود ایستایی تاور کرین MD 1600 TAPBLT 24   :

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

80 متری فلش (نوک قلاب ): 17/4 تن

75 متری فلش (نوک قلاب ): 18/9 تن

70 متری فلش (نوک قلاب ): 20/6 تن

65 متری فلش (نوک قلاب ): 22/6تن

60 متری فلش (نوک قلاب ): 25تن

55 متری فلش (نوک قلاب ): 27/7تن

50 متری فلش (نوک قلاب ): 31تن

43 متری فلش (نوک قلاب ): 32تن

40 متری فلش  (نوک قلاب ):35/5 تن

35 متری فلش  (نوک قلاب ):42 تن

30متری فلش  (نوک قلاب ): 50/6تن

25 متری فلش  (نوک قلاب ):62/7 تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 28 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع  میباشد

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MD 1600 TAPBLT 24    لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین MD 1600 TAPBLT 24 کلیک کنید

———————————————

مشخصات فنی تاور کرین MD 2200

قدرت بار برداری تاور کرین MD 2200   :  تن32

طول بازو تاور کرین MD 2200   :   متر80

خود ایستایی تاور کرین MD 2200   :  متر73

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

80 متری فلش (نوک قلاب ): 22/8 تن

75 متری فلش (نوک قلاب ): 24/7 تن

75 متری فلش (نوک قلاب ): 26/8 تن

65 متری فلش (نوک قلاب ): 29/2تن

60 متری فلش (نوک قلاب ): 32تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 28/5 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع   5/5*5/5میباشد

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MD 2200    لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین MD 2200کلیک کنید

لطفا مارا در اینستاگرام دنبال کنبد 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید