عملکرد تاورکرین چیست:معرفی تاور کرین های سری MD:

تاور کرین های MD

تاور کرین های MD  از سری تاور کرین های دهه 90 و200می باشند که یکی از پر طرفدار ترین تارو کرین های موجود در کشور می باشد.تاور کرین های MD از پر قدرترین تاور کرین های  موجود در کشور میباشد .

مدل های تاور کرین MD

تاور کرین  MD مدل :  MD 208 A   پتن فرانسه

تاور کرین  MD مدل :  MD 285 C   پتن فرانسه

تاور کرین  MD مدل :  MD 238A J10   پتن فرانسه

تاور کرین  MD مدل :  MD 285B   پتن فرانسه

تاور کرین  MD مدل :  MD 208   پتن فرانسه

تاور کرین  MD مدل :  MD 345 B L 12   پتن فرانسه

تاور کرین  MD مدل :  MD 238A J 12   پتن فرانسه

تاور کرین  MD مدل :  MD 310 C K12   پتن فرانسه

تاور کرین  MD مدل :  MD 310 C K16   پتن فرانسه

تاور کرین  MD مدل :  MD 365B   پتن فرانسه

تاور کرین  MD مدل :  MD 400C    پتن فرانسه

تاور کرین  MD مدل :  MD 485B    پتن فرانسه

تاور کرین  MD مدل :  MD 485 B M20    پتن فرانسه

تاور کرین  MD مدل :  MD 509 M 20   پتن فرانسه

تاور کرین  MD مدل :  MD 365B    پتن فرانسه

تاور کرین  MD مدل :  MD 509 M25   پتن فرانسه

تاور کرین  MD مدل :  MD 550   پتن فرانسه

تاور کرین  MD مدل :  MD 559   پتن فرانسه

تاور کرین  MD مدل :  MD 560   پتن فرانسه

تاور کرین  MD مدل :  MD 560 B M32   پتن فرانسه

تاور کرین  MD مدل :  MD 600   پتن فرانسه

تاور کرین  MD مدل :  MD 650   پتن فرانسه

تاور کرین  MD مدل :  MD 689   پتن فرانسه

تاور کرین  MD مدل :  MD 1100   پتن فرانسه

تاور کرین  MD مدل :  MD 1400   پتن فرانسه

تاور کرین  MD مدل :  MD 1600   پتن فرانسه

تاور کرین  MD مدل :  MD 1600 TAPBLT 24   پتن فرانسه

تاور کرین  MD مدل :   MD 2200پتن فرانسه

تاور کرین  MD مدل :  MD 2200 TOPBEIT 30   پتن فرانسه

تاور کرین  MD مدل :  MD 3200   پتن فرانسه

———————————————————–

مشخصات فنی تاور کرین MD208 A

قدرت بار برداری تاور کرین MD208 A:  10تن

طول بازو تاور کرین MD 208 A:62 متر

خود ایستایی تاور کرین MD 208 A:46 متر

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

60 متری فلش  (نوک قلاب ): 2 تن

62 متری فلش (نوک قلاب ): 450/2 تن

55 متری فلش  (نوک قلاب ):750/2 تن

50 متری فلش  (نوک قلاب ):1/3 تن

45 متری فلش  (نوک قلاب ):55/3تن

40 متری فلش  (نوک قلاب ):1/4 تن

35 متری فلش  (نوک قلاب ):8/4 تن

30 متری فلش  (نوک قلاب ):1/5 تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 63/15 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع  60/1*60/1*3 و 2*2*3

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MD208 A لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین MD 208 A  کلیک کنید

—————————————————

مشخصات فنی تاور کرین MD 285 C

قدرت بار برداری تاور کرین MD 285 C:  12تن

طول بازو تاور کرین MD 285 C:69 متر

خود ایستایی تاور کرین MD 285 C: 49 متر

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

70 متری فلش  (نوک قلاب ): 95/2تن

65 متری فلش (نوک قلاب ): 3/3  تن

60 متری فلش (نوک قلاب ):65/3تن

55 متری فلش  (نوک قلاب ):25/4 تن

50 متری فلش  (نوک قلاب ):05/5 تن

45 متری فلش  (نوک قلاب ):6  تن

40 متری فلش  (نوک قلاب ):7 تن

35 متری فلش  (نوک قلاب ) :25/8 تن

30 متری فلش  (نوک قلاب ): 9/9 تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 18 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع  2*2*3

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MD 285 C لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین MD 285 C کلیک کنید

———————————————–

مشخصات فنی تاور کرین MD 238A J10

قدرت بار برداری تاور کرین MD 238A J10   :  10تن

طول بازو تاور کرین MD 238A J10   : 69 متر

خود ایستایی تاور کرین MD 238A J10   :49 متر

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

69 متری فلش  (نوک قلاب ): 2/2تن

65 متری فلش (نوک قلاب ): 2/45  تن

60 متری فلش (نوک قلاب ):2/95تن

55 متری فلش  (نوک قلاب ):3/35 تن

50 متری فلش  (نوک قلاب ):3/8 تن

45 متری فلش  (نوک قلاب ):4/50  تن

40 متری فلش  (نوک قلاب ):5 تن

35 متری فلش  (نوک قلاب ) : 5/6 تن

30 متری فلش  (نوک قلاب ): 6/8 تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 17/7 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع   ,  3*1/6*1/6 2*2*3 میباشد

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MD 238A J10    لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین MD 238A J10    کلیک کنید

—————————————————-

مشخصات فنی تاور کرین MD 285B

قدرت بار برداری تاور کرین MD 285B:  12تن

طول بازو تاور کرین MD 285B:71  متر

خود ایستایی تاور کرین  MD 285B:64 متر

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

70 متری فلش  (نوک قلاب ): 8/2تن

65 متری فلش (نوک قلاب ): 3/2  تن

60 متری فلش (نوک قلاب ):3/55تن

55 متری فلش  (نوک قلاب ):4/15 تن

50 متری فلش  (نوک قلاب ):4/95 تن

45 متری فلش  (نوک قلاب ):6   تن

40 متری فلش  (نوک قلاب ):6/7 تن

35 متری فلش  (نوک قلاب ) : 7/95 تن

30 متری فلش  (نوک قلاب ): 9/6 تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 18 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع  2*2*3  میباشد

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MD 285B لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین MD 285B کلیک کنید

—————————————–

مشخصات فنی تاور کرین MD 208

قدرت بار برداری تاور کرین MD 208:  10تن

طول بازو تاور کرین MD 208:61  متر

خود ایستایی تاور کرین  MD 208:56 متر

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

60 متری فلش (نوک قلاب ):2/45تن

55 متری فلش  (نوک قلاب ):2/75 تن

50 متری فلش  (نوک قلاب ) 3/1تن

45 متری فلش  (نوک قلاب ):3/55 تن

40 متری فلش  (نوک قلاب ):4/1 تن

35 متری فلش  (نوک قلاب ) : 4/8 تن

30 متری فلش  (نوک قلاب ): 5/3 تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 15 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع   , 3*1/6*1/6 2*2*3  میباشد

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MD 208لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین MD 208 کلیک کنید

——————————–

مشخصات فنی تاور کرین MD 345 B L 12

قدرت بار برداری تاور کرین MD 345 B L 12   :  10تن

طول بازو تاور کرین MD 345 B L 12   :61  متر

خود ایستایی تاور کرین  MD 345 B L 12   :56 متر

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

60 متری فلش (نوک قلاب ):2/45تن

55 متری فلش  (نوک قلاب ):2/75 تن

50 متری فلش  (نوک قلاب ) 3/1تن

45 متری فلش  (نوک قلاب ):3/55 تن

40 متری فلش  (نوک قلاب ):4/1 تن

35 متری فلش  (نوک قلاب ) : 4/8 تن

30 متری فلش  (نوک قلاب ): 5/3 تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 15 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع   , 3*1/6*1/6 2*2*3  میباشد

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MD 345 B L 12   لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین MD 345 B L 12    کلیک کنید

لطفا ما  را در اینستاگرام دنبال کنید 

هتل لوتوس الهیه -نصب تاور کرین MD
هتل لوتوس الهیه -نصب تاور کرین MD 12 تن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید