نماد سایت تاور کرین امجدیان-تاور کرین چیست

مقاله سوم :معرفی تاور کرین های سری MC

تاور ساختمانی

تاور کرین

مقاله سوم :معرفی تاور کرین های سری MC:

مشخصات فنی تاور کرین MC 85 A

قدرت بار برداری تاور کرین MC 85 A :  تن5

طول بازو تاور کرین  : MC 85 A متر49

خود ایستایی تاور کرین  : MC 85 A

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

49 متری فلش (نوک قلاب ): 1/2 تن

45 متری فلش (نوک قلاب ): 1/5تن

40 متری فلش (نوک قلاب ): 1/8تن

35متری فلش (نوک قلاب ): 2/1تن

30متری فلش (نوک قلاب ): 2/5تن

 25 متری فلش (نوک قلاب ): 3 تن

20متری فلش (نوک قلاب ): 3/9تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 12/7 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع   2 /1/ 2 *1   ،3 میباشد

در این مدل امکان دو قلاب بار برداری وجود دارد و جدول تناژ باربرداری در کاتالوگ موجود است

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MC 85 A لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین  MC 85 A    کلیک کنید

——————————————————

مشخصات فنی تاور کرین MC 85 B

قدرت بار برداری تاور کرین MC 85 B :  تن5

طول بازو تاور کرین  : MC 85 B متر50

خود ایستایی تاور کرین  : MC 85 B

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

50 متری فلش (نوک قلاب ): 1/3 تن

45 متری فلش (نوک قلاب ): 1/6تن

40 متری فلش (نوک قلاب ): 1/9تن

35متری فلش (نوک قلاب ): 2/2تن

30متری فلش (نوک قلاب ): 2/5تن

 25 متری فلش (نوک قلاب ): 3 تن

20متری فلش (نوک قلاب ): 3/9 تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 12/7 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع   2 /1/ 2 *1   ،3 میباشد

در این مدل امکان دو قلاب بار برداری وجود دارد و جدول تناژ باربرداری در کاتالوگ موجود است

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MC 85 B لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین  MC 85 B    کلیک کنید

—————————————————————

مشخصات فنی تاور کرین MC 85

قدرت بار برداری تاور کرین MC 85  :  تن5

طول بازو تاور کرین  : MC 85  متر48

خود ایستایی تاور کرین  : MC 85

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

48 متری فلش (نوک قلاب ): 1/4 تن

45 متری فلش (نوک قلاب ): 1/5تن

40 متری فلش (نوک قلاب ): 1/8تن

30متری فلش (نوک قلاب ): 2/5تن

 25 متری فلش (نوک قلاب ): 3 تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 12/7 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع   2 /1/ 2 *1   ،3 میباشد

در این مدل امکان دو قلاب بار برداری وجود دارد و جدول تناژ باربرداری در کاتالوگ موجود است

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MC 85  لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین  MC 85    کلیک کنید

——————————————————

مشخصات فنی تاور کرین MC 95 A

قدرت بار برداری تاور کرین MC 95 A :  تن6

طول بازو تاور کرین  : MC 95 A  متر52.5

خود ایستایی تاور کرین  : MC 95 A

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

52 متری فلش (نوک قلاب ): 1/4 تن

50 متری فلش (نوک قلاب ): 1/5 تن

45 متری فلش (نوک قلاب ): 1/7 تن

40 متری فلش (نوک قلاب ):  2 تن

35متری فلش (نوک قلاب ): 2/4تن

30متری فلش (نوک قلاب ): 2/8تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 12/7 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع   6 /1/ 6 *1   ،3 میباشد

در این مدل امکان دو قلاب بار برداری وجود دارد و جدول تناژ باربرداری در کاتالوگ موجود است

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MC 95 A  لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین MC 95 A     کلیک کنید

———————————————

 

مشخصات فنی تاور کرین MC 95 B

قدرت بار برداری تاور کرین MC 95 B :  تن6

طول بازو تاور کرین  : MC 95 B  متر52.5

خود ایستایی تاور کرین  : MC 95 B

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

52 متری فلش (نوک قلاب ): 1/4 تن

50 متری فلش (نوک قلاب ): 1/5 تن

45 متری فلش (نوک قلاب ): 1/7 تن

40 متری فلش (نوک قلاب ):  2 تن

35متری فلش (نوک قلاب ): 2/4تن

30متری فلش (نوک قلاب ): 2/8تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 12/7 متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع   6 /1/ 6 *1   ،3 میباشد

در این مدل امکان دو قلاب بار برداری وجود دارد و جدول تناژ باربرداری در کاتالوگ موجود است

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MC 95 B  لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین  MC 95 B     کلیک کنید

——————————————–

مشخصات فنی تاور کرین MD 120 A

قدرت بار برداری تاور کرین MD 120 A:  تن6

طول بازو تاور کرین  : MD 120 A  متر55

خود ایستایی تاور کرین  : MD 120 A

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

55 متری فلش (نوک قلاب ): 1/55 تن

50 متری فلش (نوک قلاب ): 2/1  تن

45 متری فلش (نوک قلاب ): 2/4 تن

40 متری فلش (نوک قلاب ):  2/6 تن

35متری فلش (نوک قلاب ): 3/05تن

30متری فلش (نوک قلاب ): 3/7تن

25متری فلش (نوک قلاب ):  4/65تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 14/3  متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع   6 /1/ 6 *1   ،3 میباشد

در این مدل امکان دو قلاب بار برداری وجود دارد و جدول تناژ باربرداری در کاتالوگ موجود است

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MD 120 A  لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین  MD 120 A     کلیک کنید

——————————————–

مشخصات فنی تاور کرین MD 125 A

قدرت بار برداری تاور کرین MD 125 A:  تن6

طول بازو تاور کرین  : MD 125 A  متر57.5

خود ایستایی تاور کرین  : MD 125 A

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

57 متری فلش (نوک قلاب ): 1/4 تن

55 متری فلش (نوک قلاب ): 1/6  تن

50 متری فلش (نوک قلاب ): 2/2  تن

45 متری فلش (نوک قلاب ): 2/5 تن

40 متری فلش (نوک قلاب ):  2/9 تن

35متری فلش (نوک قلاب ): 3 تن

30متری فلش (نوک قلاب ): 3/65تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 14/3  متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع   6 /1/ 6 *1   ،3 میباشد

در این مدل امکان دو قلاب بار برداری وجود دارد و جدول تناژ باربرداری در کاتالوگ موجود است

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MD 125 A  لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین  MD 125 A     کلیک کنید

——————————————————————

مشخصات فنی تاور کرین MD 125 B

قدرت بار برداری تاور کرین MD 125 B:  تن6

طول بازو تاور کرین  : MD 125 B  متر57.5

خود ایستایی تاور کرین  : MD 125 B

مقدار باربرداری در اندازه های مختلف فلش ( بازو ):

57 متری فلش (نوک قلاب ): 1/4 تن

55 متری فلش (نوک قلاب ): 1/6  تن

50 متری فلش (نوک قلاب ): 2/2  تن

45 متری فلش (نوک قلاب ): 2/5 تن

40 متری فلش (نوک قلاب ):  2/9 تن

35متری فلش (نوک قلاب ): 3 تن

30متری فلش (نوک قلاب ): 3/65تن

ابعاد کنفلش تاور کرین 14/3  متر میباشد

سکشن تاور کرین :

طول و عرض  و ارتفاع   6 /1/ 6 *1   ،3 میباشد

در این مدل امکان دو قلاب بار برداری وجود دارد و جدول تناژ باربرداری در کاتالوگ موجود است

جهت خرید ،فروش ،اجاره ،مونتاژ و دمونتاژ تاور کرین MD 125 B  لطفا با ما تماس حاصل فرمایید

جهت دانلود کاتالوگ تاور کرین MD 125 B     کلیک کنید

خروج از نسخه موبایل
رفتن به نوار ابزار